Privacy statement

Inleiding

ImpactPlus hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, deelnemers en partners. ImpactPlus heeft daarom dit privacy statement opgesteld. ImpactPlus behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft ImpactPlus u inzicht hoe ImpactPlus in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Wie zijn wij?

ImpactPlus is een initiatief van Achmea Foundation, in samenwerking uitgevoerd met BeBright. BeBright beheert deze website en is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. BeBright schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. BeBright blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt BeBright contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 

Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website. Deze technische informatie is niet te herleiden naar een individu of persoon.

 

Cookies

ImpactPlus maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Bij cookies zijn persoonlijke gegevens zoals telefoonnummers en e-mailadressen uitgesloten van vastlegging. Cookies zijn volledig veilig en nooit te herleiden naar een individu of persoon. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt geplaatst. Indien u cookies geheel uitzet, dan kan het zijn dat sommige functionaliteiten op de website niet meer naar behoren werken. Kijk voor het uitzetten van cookies in de gebruikshandleiding van uw browser.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u ImpactPlus toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden, zoals aanmelding voor een nieuwsbrief of voor het Groeiprogramma.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ImpactPlus rust.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ImpactPlus is opgedragen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ImpactPlus of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

 

Waarvoor verzamelen wij uw persoonsgegevens?

ImpactPlus hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.We gebruiken de gegevens onder meer om:

 • Het uitvoeren van de diensten
 • U te benaderen voor nieuwsbrieven met updates die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in).
 • U uit te nodigen voor bijeenkomsten die we organiseren.
 • Management- en beleidsinformatie te genereren, onder meer ten behoeve van product- en dienstenontwikkeling.
 • Bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben.
 • Onze producten en diensten beter op uw behoeften aan te laten sluiten.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

ImpactPlus kan als u zich aanmeldt voor het ImpactPlus Groeiprogramma, deelnemer of relatie bent van ImpactPlus, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Ondernemers die zich aanmelden voor het ImpactPlus Groeiprogramma:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Gegevens over uw sociale onderneming
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld CV, referenties of een jaarverslag
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet

Zakelijke relatie

Van zakelijke relaties verzamelen we de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, E-mailadres en telefoonnummers,
 • Functie en bedrijfsgegevens, bedrijfsnaam, afdeling,
 • Contacthistorie, zoals gespreksaantekeningen

 

Derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels. Zo kan ImpactPlus in sommige gevallen persoonsgegevens over u delen met externe bedrijven of dienstverleners die namens ons werken om uw verzoeken te kunnen inwilligen. In de volgende gevallen is er sprake van het delen van persoonsgegevens door ImpactPlus met derde partijen:

 • Voor het faciliteren van het toesturen van content voor marketing doeleinden per e-mail
 • Voor de registratie rondom door ImpactPlus georganiseerde evenementen;
 • Voor selectie van kandidaten voor het Groeiprogramma
 • Voor begeleiding tijdens het Groeiprogramma
 • Voor een effectieve bedrijfsvoering.

In alle genoemde gevallen is er met de betreffende derde partijen een passende (verwerkers)overeenkomst gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd, conform de geldende wet- en regelgeving

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

 

Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via hallo@impactplus.social dan wel per brief (Jaarbeursplein 6, 3521 AL Utrecht) verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via hallo@impactplus.social dan wel per brief verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 

Beveiliging

ImpactPlus doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

 

Bewaartermijn

ImpactPlus bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Voor persoonsgegevens die u beschikbaar stelt en die wij verwerken, hanteren wij een standaard bewaartermijn van 1 jaar na beëindiging van het contact of de relatie, tenzij expliciet anders wordt aangegeven op de plek waar u uw persoonsgegevens beschikbaar stelt.

De standaard bewaartermijn met bovenstaand doelen gaat in op het moment dat uw persoonsgegevens niet langer actief gebruikt worden door u of door ImpactPlus voor het behalen van de genoemde doelen en er daarmee niet langer sprake is van bijvoorbeeld het begeleiden tijdens het Groeiprogramma.

 

Vraag, tip of klacht?

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door ImpactPlus, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via hallo@impactplus.social of per brief. U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 030-8887927.

Als we er samen niet uitkomen, kun je je klacht voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wij kunnen dit privacy statement veranderen

Dat mag bijvoorbeeld als er iets veranderd in de wetten of regels. Of als wij nieuwe producten of diensten ontwikkelen. Op onze website vind je altijd de laatste versie. Deze laatste versie is van 15 oktober 2018.