Thema 2023

Slim delen en hergebruiken

In het ImpactPlus Groeiprogramma van 2023 staat het thema ‘Slim delen en hergebruiken’ centraal. Deelnemende initiatieven maken met hun product of dienst het verschil in het creëren van een duurzame samenleving die toegankelijk is voor iedereen.

Binnen het thema staan twee elementen centraal: inclusiviteit en duurzaamheid. Inclusiviteit legt de nadruk op participatiemogelijkheden voor alle groepen in de maatschappij en de mogelijkheden om spullen te delen. Duurzaamheid heeft betrekking op groen en klimaatneutraal en dit uit zich onder andere in initiatieven die de nadruk leggen op recyclen en hergebruiken. De maatschappelijke ontwikkelingen die ons confronteren met een toenemende tweedeling in de maatschappij en de gevolgen van klimaatverandering maken het thema relevant.

Klimaatcrisis

We zitten midden in een wereldwijde klimaatcrisis: de aarde warmt op, de zeespiegels stijgen en de ijskappen smelten. Zes op de tien volwassenen denken dat de mens een grote rol heeft gespeeld in het veranderende klimaat en drie kwart van de Nederlandse bevolking maakt zich zorgen over de gevolgen voor toekomstige generaties.

Toenemende tweedeling in de maatschappij

De tweedeling in de maatschappij neemt toe, met als gevolg dat ontwikkelingsmogelijkheden om sociaal en economisch in de samenleving mee te kunnen doen ongelijker worden. Rondom sommige sociaaleconomische vraagstukken is zelfs sprake van een grotere gelaagdheid van verschillende groepen (meerdeling). Onder andere de klimaat-, energie- en wooncrisis benadrukken de verdeeldheid.

Maatschappelijk bewust van het belang van duurzaamheid

De Nederlandse samenleving is zich in toenemende mate bewust van het belang van duurzaamheid. Door middel van kleine handelingen dragen Nederlanders bij aan een duurzaam bestaan. Zo wordt ongeveer 60% van al het huishoudelijk afval gescheiden en kochten 1,5 miljoen Nederlanders in 2021 tweedehands kleding via digitale platforms.

Duurzaam delen

Delen is het nieuwe hebben. Duurzaam delen en verhuren draagt bij aan een goed en toegankelijk leven voor iedereen. Samen doen met spullen scheelt voor het milieu en in ieders portemonnee. Het draagt bovendien bij aan sociale ontmoetingen.

Circulariteit en recyclen

Door producten te hergebruiken en te recyclen helpen we elkaar én de planeet. Nederland recyclet 29% van het totale materiaalgebruik. Samen zorgen we ervoor dat producten in toenemende mate worden hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycled om grondstoffen uit te sparen.

Thema 2022

Gezond en duurzaam wonen voor iedereen

In het ImpactPlus Groeiprogramma 2022 staat het thema ‘Gezond en duurzaam wonen voor iedereen’ centraal. Dit thema sluit aan bij het domein Onbezorgd Wonen en Werken, één van de vier domeinen van Achmea. Deelnemende, innovatieve sociaal ondernemers maken met hun vernieuwende product, dienst of woonoplossing het verschil voor (het creëren van) onbezorgd wonen.

Duurzaamheid en gezondheid spelen in het thema een grote rol. ‘Duurzaam’ draait enerzijds om groen en klimaatvriendelijk, anderzijds heeft het betrekking op structurele en blijvende kenmerken van de innovaties. De betekenis van ‘gezondheid’ heeft niet enkel betrekking op fysiek welzijn, maar ook op bijvoorbeeld kwaliteit van leven. Tot slot zijn de oplossingen van de sociaal ondernemers toegankelijk voor iedereen, bijvoorbeeld doordat ze betaalbaar en/of schaalbaar zijn.

In een vergrijzende samenleving die kampt met een groeiend woningtekort en waarin rekening moet worden gehouden met klimaat en energietransitie, is het thema relevanter dan ooit.

Groen en klimaatvriendelijk

Samen werken we aan een groene wereld: het is essentieel om voldoende aandacht aan het klimaat te besteden om onze samenleving op een duurzame, toekomstbestendige wijze in te richten. Onder andere de Green Deal helpt om duurzame plannen uit te voeren en om CO2-uitstoot terug te dringen: in 2050 moet deze immers met 95% zijn verlaagd. 

Langer gezond thuis

De zorgvraag neemt in de komen jaren toe en wordt complexer, maar het aantal mensen dat beschikbaar is om zorg te leveren neemt af. Bovendien wensen meer mensen om langer thuis te wonen: in de afgelopen decennia is het aantal 80-plussers dat zelfstandig woont toegenomen tot bijna 90%. Technologische ontwikkelingen ondervangen problemen door zorg dicht bij de patiënt te organiseren.

Sociale woon- en leefomgeving

Nieuwe woonvormen en gezonde leefomgevingen bieden sociaal contact en gemeenschappelijkheid. Woonvormen zijn van grote waarde: ze spelen in op onze veranderende woon- en recreatiebehoeften en ze zorgen ervoor dat de bewoners onderdeel blijven van een sociaal netwerk.

Tekorten op de woningmarkt

De tekorten op de woningmarkt zijn groot: het aantal alleenwonende 65-plussers neemt in de periode tussen 2015 en 2040 met 88% toe. Ook de toegang tot de woningmarkt is een aandachtspunt: voor starters lijkt het soms onmogelijk om de markt te betreden.

Passende woonvormen

Creatieve, vernieuwende woonoplossingen vormen het antwoord op het woningtekort en zorgen dat iedereen een kans kan krijgen op de woningmarkt. Ze bieden tevens de mogelijkheid om bestaande woningen op een andere manier in te zetten. Tiny houses en woonerven zijn voorbeelden van innovatieve woonvormen en deze zijn populair: de vraag naar verschillende, passende woonvormen groeit.

Thema 2020

Ongekend talent: van vangnet naar springplank

ImpactPlus werkt ieder jaar met een ander thema. Deze thema’s passen bij onze ambitie om een positieve impact te hebben op mensen in kwetsbare situaties. Voor 2020 is het thema: ‘Ongekend talent: van vangnet naar springplank’.

Het ImpactPlus Groeiprogramma 2020 zoekt initiatieven die mogelijk maken dat iedereen onbeperkt en op eigen wijze kan meedoen. In een samenleving die razendsnel verandert, is en blijft er ruimte voor ieders unieke talent. Het accent verschuift van kijken naar wat iemand niet (meer) kan, naar wat iemand wel kan. Accent op ongekend talent!

Acht sociaal ondernemers die met hun vernieuwende product of dienst het verschil maken binnen dit thema nemen deel aan het ImpactPlus Groeiprogramma 2020. Lees hier meer over de deelnemers.

 

Goed leven

De Kwaliteitsraad hanteert drie principes die voor veel mensen belangrijk zijn bij het leiden van een goed leven: autonomie, in verbinding staan met anderen en betekenisvol bezig zijn.

Snelveranderende samenleving

 

Nederland wordt steeds minder inclusief

Er is sprake van een nieuw soort ongelijkheid. Inmiddels is de vraag: wie kan er wel meekomen in de snel veranderende wereld, en wie niet?

 

Op de werkvloer

Ruim eenderde van alle werkenden in Nederland heeft chronische ziekte. 1 op de 10 werkenden heeft een niet-westerse achtergrond.

 

Inclusieve gemeenten

Een inclusieve gemeente is een gemeente waarin iedereen zich welkom voelt. Gemeenten werken daarom aan een Lokale Inclusie Agenda. Hierin staat hoe de gemeente werkt aan het waarmaken van het VN-verdrag en dus aan een inclusieve samenleving.

 

Ieder uniek mens maakt deel uit van de maatschappij

Inclusie betekent dat alle mens meedoen in de samenleving en erbij horen. In 2016 heeft Nederland het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bekrachtigd. Dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte. 

Thema 2019

‘Samen en niet alleen’

Dé eenzaamheid oplossen kan niemand, iemands eenzaamheid doorbreken kunnen we allemaal. Samen en niet alleen: wij zoeken sociaal ondernemers die met hun product of dienst eenzaamheid doorbreken.

ImpactPlus werkt ieder jaar met een ander thema. Deze thema’s passen bij onze ambitie om een positieve impact te hebben op mensen in kwetsbare situaties. Voor 2019 is het thema: ‘Samen & niet alleen’. Sociaal ondernemers die met hun vernieuwende product of dienst het verschil maken voor eenzame mensen, kunnen zich aanmelden voor het ImpactPlus Groeiprogramma.

Over eenzaamheid

Eenzaamheid is een veelzijdig probleem en de invloed is groot. Het kan psychische, lichamelijke en financiële gevolgen hebben. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld leiden tot depressie, een verhoogd risico op hartziekten en de ziekte van Alzheimer. Ook verhoogt eenzaamheid de kans op voortijdig overlijden. Eenzaamheid komt onder alle leeftijdsgroepen voor.

Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.- prof. De Jong Gierveld

 

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem

Veel Nederlanders voelen zich soms of zelfs vaak eenzaam: 43 procent van de volwassen bevolking ervaart dit gevoel en bij 10 procent is sprake van sterke eenzaamheid.

 

Eenzaamheid komt voor bij veel doelgroepen

Over het algemeen komt eenzaamheid het vaakst voor onder ouderen, laagopgeleiden, niet-westerse allochtonen en niet-werkenden.

 

Niet-westerse allochtonen zijn vaker eenzaam

(Ernstige) eenzaamheid komt meer voor onder niet-westerse allochtonen Nederlanders (64%) dan onder westerse allochtonen (51%) en autochtone Nederlanders (39%).

 

Eenzaamheid wordt ervaren als een groot probleem

Zeven op de tien Nederlanders zien eenzaamheid als (redelijk) groot probleem.

 

Emotionele eenzaamheid

Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand een sterk gemis ervaart van een intieme relatie, een emotioneel hechte band met een partner of vriend(in).

 

Sociale eenzaamheid

Sociale eenzaamheid treedt op als iemand betekenisvolle relaties mist met een bredere groep mensen zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling.