Thema 2020

Ongekend talent: van vangnet naar springplank

ImpactPlus werkt ieder jaar met een ander thema. Deze thema’s passen bij onze ambitie om een positieve impact te hebben op mensen in kwetsbare situaties. Voor 2020 is het thema: ‘Ongekend talent: van vangnet naar springplank’.

Het ImpactPlus Groeiprogramma 2020 zoekt initiatieven die mogelijk maken dat iedereen onbeperkt en op eigen wijze kan meedoen. In een samenleving die razendsnel verandert, is en blijft er ruimte voor ieders unieke talent. Het accent verschuift van kijken naar wat iemand niet (meer) kan, naar wat iemand wel kan. Accent op ongekend talent!

Acht sociaal ondernemers die met hun vernieuwende product of dienst het verschil maken binnen dit thema nemen deel aan het ImpactPlus Groeiprogramma 2020. Lees hier meer over de deelnemers.

 

Goed leven

De Kwaliteitsraad hanteert drie principes die voor veel mensen belangrijk zijn bij het leiden van een goed leven: autonomie, in verbinding staan met anderen en betekenisvol bezig zijn.

Snelveranderende samenleving

 

Nederland wordt steeds minder inclusief

Er is sprake van een nieuw soort ongelijkheid. Inmiddels is de vraag: wie kan er wel meekomen in de snel veranderende wereld, en wie niet?

 

Op de werkvloer

Ruim eenderde van alle werkenden in Nederland heeft chronische ziekte. 1 op de 10 werkenden heeft een niet-westerse achtergrond.

 

Inclusieve gemeenten

Een inclusieve gemeente is een gemeente waarin iedereen zich welkom voelt. Gemeenten werken daarom aan een Lokale Inclusie Agenda. Hierin staat hoe de gemeente werkt aan het waarmaken van het VN-verdrag en dus aan een inclusieve samenleving.

 

Ieder uniek mens maakt deel uit van de maatschappij

Inclusie betekent dat alle mens meedoen in de samenleving en erbij horen. In 2016 heeft Nederland het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap bekrachtigd. Dit verdrag is een belangrijke erkenning van de gelijkwaardigheid, zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte. 

Thema 2019

‘Samen en niet alleen’

Dé eenzaamheid oplossen kan niemand, iemands eenzaamheid doorbreken kunnen we allemaal. Samen en niet alleen: wij zoeken sociaal ondernemers die met hun product of dienst eenzaamheid doorbreken.

ImpactPlus werkt ieder jaar met een ander thema. Deze thema’s passen bij onze ambitie om een positieve impact te hebben op mensen in kwetsbare situaties. Voor 2019 is het thema: ‘Samen & niet alleen’. Sociaal ondernemers die met hun vernieuwende product of dienst het verschil maken voor eenzame mensen, kunnen zich aanmelden voor het ImpactPlus Groeiprogramma.

Over eenzaamheid

Eenzaamheid is een veelzijdig probleem en de invloed is groot. Het kan psychische, lichamelijke en financiële gevolgen hebben. Eenzaamheid kan bijvoorbeeld leiden tot depressie, een verhoogd risico op hartziekten en de ziekte van Alzheimer. Ook verhoogt eenzaamheid de kans op voortijdig overlijden. Eenzaamheid komt onder alle leeftijdsgroepen voor.

Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde sociale relaties.- prof. De Jong Gierveld

 

Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem

Veel Nederlanders voelen zich soms of zelfs vaak eenzaam: 43 procent van de volwassen bevolking ervaart dit gevoel en bij 10 procent is sprake van sterke eenzaamheid.

 

Eenzaamheid komt voor bij veel doelgroepen

Over het algemeen komt eenzaamheid het vaakst voor onder ouderen, laagopgeleiden, niet-westerse allochtonen en niet-werkenden.

 

Niet-westerse allochtonen zijn vaker eenzaam

(Ernstige) eenzaamheid komt meer voor onder niet-westerse allochtonen Nederlanders (64%) dan onder westerse allochtonen (51%) en autochtone Nederlanders (39%).

 

Eenzaamheid wordt ervaren als een groot probleem

Zeven op de tien Nederlanders zien eenzaamheid als (redelijk) groot probleem.

 

Emotionele eenzaamheid

Emotionele eenzaamheid treedt op als iemand een sterk gemis ervaart van een intieme relatie, een emotioneel hechte band met een partner of vriend(in).

 

Sociale eenzaamheid

Sociale eenzaamheid treedt op als iemand betekenisvolle relaties mist met een bredere groep mensen zoals kennissen, collega’s, buurtgenoten of mensen met dezelfde belangstelling.